Публічний Договір на надання послуг IPTV на умовах оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР № ______
на надання послуг IPTV на умовах оферти


м. Узин                                                                                                                                               «__» ____________ 20___ р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Фортпост» , в особі директора Маловацького  Андрія  Миколайовича,  який  діє  на підставі Статуту (далі за текстом – Контент-провайдер, відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 23.12.2011 р. № 584 внесене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. №295, ст. ст. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України та Фізична особа(Абонент), яка у відповідності до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, у випадку прийняття викладених нижче істотних умов, що здійснює таким чином акцепт цієї оферти, стає Замовником, уклали даний Договір (далі — Договір) про наступне:

У Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Оферта — пропозиція Контент-провайдера, адресована Абонентам у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про використання послуг IPTV, на умовах, що містяться в оферті.

Договір — правочин про надання послуг IPTV, укладений між Контен-провайдером і замовником на умовах оферти в момент акцепту Замовником її умов (далі — Договір).

Акцепт — повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Абонент — будь-яка фізична особа, яка є абонентом “ТОВ «Фортпост» або ФОП Вішняков Іван Вікторович, проживає на території дії Ліцензії Провайдера програмної послуги Контент-провайдера, та має намір користуватися послугами IPTV на умовах вказаних у договорі.

Послуги — телекомунікаційні послуги з перегляду пакету телевізійних каналів у форматі IPTV, які надаються відповідно до ліцензії Провайдера програмної послуги №1087 від 9 липня 2012 року.

Робоче місце – персональний комп’ютер, або STB (Set to Box / телевізійна приставка), на яких встановлено програмне забезпечення для перегляду телеканалів у форматі IPTV.

Безпосереднє з’єднання (БЗ) – фізична лінія зв’язку від обладнання Оператора до обладнання Замовника (потрібна для організації цифрового каналу зв’язку).

Абонентська ділянка БЗ – частина траси проходження БЗ, яка прокладена по приміщенню Замовника.
Цифровий канал (ЦК) – БЗ, на кінцях якого встановлене мережеве обладнання призначене для передачі даних з використанням ІР протоколу.

IPTV – комплекс послуг по перегляду телеканалів у цифровій якості, в основу якого покладене використання комп’ютерної мережі Оператора.

Особистий рахунок – форма обліку індивідуальних для кожного Абонент відомостей, що відображає надходження платежів Абонент і витрачання цих коштів на оплату Послуг за Договором.

– перелік послуг IPTV, що надаються (виконуються) Контент-провайдером та їх вартість. Прейскурант розташований на веб-сайті за адресою: http://starcom.net.ua/ та є невід’ємною частиною Договору.

Кінцевий користувач – Абонент, фізична особа що використовує Послуги виключно для власних потреб і тільки в межах помешкання, які є його власністю, або якими він користується на законних підставах, без права передачі цих Послуг третім особам без відома та письмової згоди на це Контент-провайдера.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (категорії персональних даний, які обробляються: адреса підключення до Послуги, ІР-адреса, телефонний номер та інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу).

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

1. Предмет Договору

1.1. Контент-провайдер надає, а Абонент оплачує і приймає в порядку та на умовах, визначених Договором, Послуги з використанням БЗ.

, відповідно до тарифних планів та умов, які опубліковані в Інтернеті на веб-сайті за адресою: http://starcom.net.ua/

1.3. Абонент здійснює оплату за Послуги у відповідності до вибраного тарифного плану.

2. Порядок укладення Договору

2.1. Всі умови Договору, викладені в цій оферті, є обов’язковими для Абонент та Контент-провайдера. Перед початком отримання Послуг Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту, коли Абонент почне користуватися послугами.

3. Обов’язки Сторін

3.1. Контент-провайдер зобов’язаний:

3.1.1. надавати Послуги згідно з умовами Договору;

3.1.2. усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом однієї доби з моменту звернення Абонент про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення);

3.2. Абонент зобов’язаний:

3.2.1. оплачувати та приймати Послуги, що надаються Контент-провайдером, своєчасно та в повному обсязі згідно з умовами, передбаченими Договором. Якщо до десятого числа кожного місяця Контент-провайдер не отримує від Абонент письмових зауважень щодо Послуг, що надавались у попередньому місяці, то Послуги за вказаний період вважаються наданими Контент-провайдером належним чином та прийнятими Абонент без зауважень;

3.2.2. надавати Контент-провайдеру повну, правдиву та точну інформацію про себе та в разі виникнення змін в місячний термін інформувати Контент-провайдера про зміну номерів телефонів, факсів та про всі інші зміни, що мають суттєве значення для виконання умов Договору;

3.2.3. читати оголошення Контент-провайдера на веб-сайті :http://starcom.net.ua/;

3.2.4. використовувати Послуги за Договором як кінцевий користувач з дотриманням вимог чинного законодавства України і Правил користування мережею, затверджених Контент-провайдером, і не передавати третім особам своїх прав та обов’язків за Договором без письмового погодження;

3.2.5. виконувати вказівки фахівців Контент-провайдера, необхідні для правильного (коректного) користування Послугами за Договором. Забезпечити зі свого боку працездатність та технічно грамотне використання комп’ютерного та іншого обладнання, програмного забезпечення, та здійснити інші дії, що є необхідними для отримання Послуг за Договором;

3.2.6. не підключати без дозволу Контент-провайдера додаткові пристрої, які можуть впливати на роботу обладнання Контент-провайдера, до цифрового каналу;

3.2.7. приймати всі необхідні міри, спрямовані на забезпечення цілісності й схоронності абонентської ділянки БЗ, а у випадку її пошкодження — провести ремонт за власний рахунок виключно за допомогою представників Оператора;

4. Права Сторін

4.1. Абонент має право:

4.1.1. отримувати Послуги згідно з умовами Договору;

4.1.2. отримувати усну консультаційну допомогу, з питань, пов’язаних з виконанням Послуг за Договором, користуючись послугами служби технічної підтримки.

4.2. Контент-провайдер має право:

4.2.1. негайно призупинити надання Послуг Абоненту у випадку невиконання останнім п.п. 3.2.1.,3.2.5.,3.2.7. Договору. Контент-провайдер не несе відповідальності за будь-які наслідки, які можуть виникнути в результаті такого призупинення;

4.2.2. відмовити Абоненту в наданні нових Послуг при існуванні у останнього заборгованості за попередніми зобов’язаннями перед Контент-провайдером та при виявленні факту перепродажу Послуг;

4.2.3. ініціювати розірвання Договору з відшкодуванням усіх завданих Контент-провайдеру збитків у випадку, коли Абонент при використанні Послуг за Договором порушується чинне законодавство України та умови пунктів 3.2.1.,3.2.5.,3.2.7.. Договору. В таких випадках Договір вважається розірваним з моменту, вказаному в письмовому попередженні, направленому Абоненту;

4.2.4. Контент-провайдер залишає за собою право переривати надання Послуг для планового обслуговування засобів зв’язку й устаткування, яке використовується для надання Послуг, про що повідомляє Абонент не пізніше ніж за одну добу до початку таких робіт шляхом розміщення інформації у мережі , як у робочі, так і в вихідні дні. Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні Послуг;

4.2.5. Контент-провайдер залишає за собою право інформувати Абонент про стан його особистого рахунку тоді, коли на його погляд це буде необхідно, або на прохання (запит) Абонента;

4.2.6. Контент-провайдер має право на свій розсуд залучати до виконання Договору третіх осіб.

5. Ціни та порядок платежів

5.1. Послуги доступу до базового тарифного пакету IPTV.

5.2. Вартість Послуг (робіт) за Договором встановлюється з урахуванням їх обсягу, який замовляється Абонентом, і визначається згідно з тарифними планами, що діють на момент надання Послуг.

5.3. Оплата Послуг здійснюється у гривнях, попередньою оплатою, яка складає 100% щомісячної вартості Послуг, до 1 (першого) числа місяця, за який здійснюється оплата.

5.4. Під час оплати Послуг щомісячна вартість списується з рахунку Замовника за повний календарній місяць( з 1-го по останній день).

5.5. Якщо станом на 1 число наступного місяця кошти на рахунку Замовника відсутні, Послуги йому не надаються та автоматично поновлюються після поповнення рахунку протягом календарного місяця. У цьому випадку Замовник сплачує вартість оренди порту за весь період призупинення Послуги відповідно до Прейскуранту Контент-провайдера.

5.6. Контент-провайдер може змінювати тарифи або механізм розрахунку щомісячної вартості Послуг. Про такі зміни Контент-провайдер повідомляє Абонент за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дня введення їх в дію шляхом направлення Абоненту відповідного повідомлення. У разі незгоди Абонент може відмовитися від надання послуг, якщо інше не передбачено чинним договором.
5.7. Оплата за спожиті послуги може здійснюватись напряму на рахунок Контент-Провайдера, опосередковано через Оператора, або через інших акредитованих Контент-провайдером третіх осіб.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання умов Договору несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України з урахуванням вимог, встановлених Договором.

6.2. Контент-провайдер не несе відповідальності за:

6.2.1. зміст та якість отриманої Абонент з мережі IPTV інформації, за її подальше використання та зберігання Абонент;

6.2.2. будь-які збитки та (або) шкоду, які були завдані Абонентом третім особам з допомогою використання Послуг, або якщо це пов’язано з використанням Абонентом Послуг за Договором;

6.2.3. дії третіх осіб, які потягли за собою несанкціонований доступ до мережевих реквізитів Замовника внаслідок їх втрати останнім;

6.2.4. погіршення якості Послуг, перебої в роботі, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу Контент-провайдера;

6.3. Контент-провайдер докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи.

6.4. Абонент відповідає за:

6.4.1. схоронність мережевих реквізитів та за будь-які збитки, що виникли у зв’язку з їх втратою;

6.4.2. пошкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації, переривання Послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом Абонента, а також підключенням додаткових пристроїв до мережі, або порушення сторонніми особами цілісності абонентської ділянки мережі Абонента;

6.4.3. дії третіх осіб, які потягли за собою несанкціонований доступ до мережевих реквізитів Абонента внаслідок їх втрати останнім;

6.4.4. пошкодження або втрату майна Контент-провайдера, яке було йому надано з метою використання;

6.5.5. будь-які збитки та (або) шкоду, заподіяну третім особам, якщо це пов’язано з використанням Абонентом Послуг за Договором.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків (форс-мажор: пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів тощо), які безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після його укладення.

7.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 5-ти календарних днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.

7.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за Договором.

7.4. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого державного органу.

7.5. Якщо дія обставин форс-мажору триває більш двох місяців, то кожна із Сторін має право ініціювати дострокове розірвання дії Договору.

8. Вирішення спорів

8.1. Сторони будуть докладати всіх зусиль, щоб будь-які спори або непорозуміння, які можуть виникнути при виконанні умов Договору або у зв’язку з ним, були врегульовані шляхом переговорів.

8.2. В іншому випадку спір підлягає розгляду відповідним судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.3. Абонент не звільняється від платежів по неоплачених рахунках до врегулювання спорів по таких рахунках.

8.4. Абонент самостійно не переуступає, не передає і в іншій формі не звільняється від будь-якого права та обов’язків за Договором.

8.5. У разі непогашення чи систематичного несвоєчасного погашення заборгованості за надані Послуги Контент-провайдер отримує право надати необхідну інформацію про Абонент та стан його розрахунків за Договором третім особам – потенційним кредиторам Абонента. Ця інформація також може бути використана з метою формування реєстру боржників, відкритого для третіх осіб для стягнення боргу у судовому порядку.

9. Розгляд звернень Абонента

9.1. Контент-провайдер проводить прийом звернень Абонента за телефоном: 0456 32-66-00.

9.2. Абонент має право подавати Контент-провайдеру заяви, скарги, претензії (далі — звернення) з питань отримання послуг. Звернення пред’являються Абонентом у письмовому вигляді і підлягають реєстрації у встановленому порядку.

9.3. Звернення, пов’язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням послуг, приймаються протягом 1 (одного) місяця з моменту виникнення підстав для звернення. Звернення, пред’явлені після закінчення зазначених строків, Контент-провайдером не розглядаються.

10. Конфіденційність

10.1. Уся інформація, яка надається та отримується сторонами в ході укладення та виконання даного договору(логін, пароль, адреса проживання, телефон, тарифний план, кількість наданих послуг, відвідувані сторінки, скачані дані, тощо), є конфіденційною.

10.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

10.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.

11. Інші умови

11.1. Датою укладення Договору у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України, є дата оплати Послуг Абонентом або дата початку використання послуги.

11.2. Договір э безстроковим та може бути розірваним в будь-який час за умови відсутності у Абонента на момент розірвання заборгованості по оплаті Послуг.

11.3. Недійсність будь-якої частини Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.

11.4. Контент-провайдер може змінювати умови Договору з попередньою публікацією таких змін на сайті http://starcom.net.ua/ за 15 календарних днів. Використання Послуг після опублікованого терміну вступу змін в силу є незаперечним фактом безумовного прийняття Абонентом всіх внесених змін (акцепт змін).

11.5. У разі неможливості підключення обладнання Абонента до обладнання Контент-провайдера Договір про надання Послуг вважається таким, що не набрав чинності. У такому випадку Абоненту повертається внесений ним аванс.

11.6. Сторони обумовили, що при укладенні цього Договору Замовник надає свою згоду відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI (далі Закон № 2297- VI) на обробку Контент-провайдером його персональних даних. Метою обробки персональних даних Замовника, внесення їх до відповідної бази персональних даних Контент-провайдера (володільця) за цим Договором є забезпечення реалізації відносин сфері телекомунікаційних послуг, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку. Згода надається на здійснення будь-яких дій, відносно до персональних даних, які необхідні для реалізації вищевказаної мети, у тому числі: збирання, накопичення, зберігання, знищення та інші дії у відповідності з діючим законодавством. Абонент згоден з тим, що персональні дані обробляються та використовуються володільцем бази персональних даних “ТОВ «Фортпост», працівниками володільця відповідно до їх професійних та службових або трудових обов’язків та розпорядником “ТОВ «Фортпост», якому надано таке право володільцем за цивільно-правовим договором. Ця згода надається на весь строк дії Договору. Факт початку використання послуги може бути підтвердженням внесення реквізитів абонента до бази персональних даних.

11.7. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН